Statut Lagura Tunera možete preuzeti ovdje.

Izmjene statuta Lagura Tunera možete preuzeti ovdje.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a TUNERA za programsko razdoblje 2014. – 2020:

Tekst strategije možete preuzeti ovdje.

Prilozi:

Prilog 1. Topografska karta ribarstvenog područja TUNERA

Prilog 2. Karte i lokaliteti Natura 2000 područja

Prilog 3. Zaštićena kulturna dobra na ribarstvenom području LAGUR-a TUNERA

Prilog 4. Mreža zdravstvenih ustanova i privatnih ustanova zdravstvene djelatnosti

Prilog 5. Lokacije stajaćih tunera

Prilog 6. Indikatori za mjerenje učinka provedbe LRSR

Prilog 7. Kriteriji odabira po mjerama

Prilog 8. Usklađenost sa strateškim dokumentima više razine

Prilog 9. Popis aktivnosti uključivanja dionika u proces izrade LRSR

Prilog 10. Financijski plan