ČETVRTI FLAG NATJEČAJ

Objavljen je FLAG NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE U OKVIRU MJERE B.1.2. TUNERE IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU 2014.-2020. FLAG-A TUNERA. Predmet natječaja je dodjela javne potpore za provedbu projekata u okviru odobrene mjere LRSR u cilju promicanja društvene dobrobiti i kulturne baštine u ribarstvenim i akvakulturnim područjima, uključujući ribarstvenu, akvakulturnu i pomorsku kulturnu baštinu unutar ribarstvenog područja FLAG-a TUNERA. Mjera B.1.2. Tunere se odnosi na aktivnosti kojima se doprinosi očuvanju ribarstvene i pomorske baštine, te stvaranju prepoznatljivog amblema ribarstvenog područja. Rok za podnošenje prijava počinje teći od 28. 4. 2021. godine do 31. 5. 2021. godine. Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Mjere B.1.2. na ovom FLAG natječaju iznose: 1.358.460,00 kn.