Dokumenti

 • Obrazac za prijedloge budućih projekata možete preuzeti ovdje
 • Statut Lagura Tunera možete preuzeti ovdje
 • Izmjenu statuta Lagura Tunera možete preuzeti ovdje
 • 2. izmjene i dopune statuta možete preuzeti ovdje

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a TUNERA za programsko razdoblje 2021. – 2027.


Lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a TUNERA za programsko razdoblje 2014. – 2020:

 • Tekst strategije možete preuzeti ovdje
 • Prilozi:
 1. Prilog 1. Topografska karta ribarstvenog područja TUNERA
 2. Prilog 2. Karte i lokaliteti Natura 2000 područja
 3. Prilog 3. Zaštićena kulturna dobra na ribarstvenom području LAGUR-a TUNERA
 4. Prilog 4. Mreža zdravstvenih ustanova i privatnih ustanova zdravstvene djelatnosti
 5. Prilog 5. Lokacije stajaćih tunera
 6. Prilog-6.-Indikatori za mjerenje učinaka provedbe LRS
 7. Prilog-7.-Kriteriji odabira po mjerama
 8. Prilog-8.-Usklađenost sa strateškim dokumentima više razine
 9. Prilog 9. Popis aktivnosti uključivanja dionika u proces izrade LRSR
 10. Prilog-10.-Financijski plan