• Obrazac za prijedloge budućih projekata možete preuzeti ovdje

 

 • Statut Lagura Tunera možete preuzeti ovdje
 • Izmjenu statuta Lagura Tunera možete preuzeti ovdje
 • 2. izmjene i dopune statuta možete preuzeti ovdje

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a TUNERA za programsko razdoblje 2014. – 2020:

 • Tekst strategije možete preuzeti ovdje
 • Prilozi:
 1. Prilog 1. Topografska karta ribarstvenog područja TUNERA
 2. Prilog 2. Karte i lokaliteti Natura 2000 područja
 3. Prilog 3. Zaštićena kulturna dobra na ribarstvenom području LAGUR-a TUNERA
 4. Prilog 4. Mreža zdravstvenih ustanova i privatnih ustanova zdravstvene djelatnosti
 5. Prilog 5. Lokacije stajaćih tunera
 6. Prilog 6. Indikatori za mjerenje učinka provedbe LRSR
 7. Prilog 7. Kriteriji odabira po mjerama
 8. Prilog 8. Usklađenost sa strateškim dokumentima više razine
 9. Prilog 9. Popis aktivnosti uključivanja dionika u proces izrade LRSR
 10. Prilog 10. Financijski plan
 • Pravilnik o jednostavnoj nabavi možete preuzeti ovdje
 • Plan nabave za 2020. g. možete preuzeti ovdje